۳۸۷۸۷ تشخیص چهره، اثر انگشتی، کارتی

۳۸۷۸۷ تشخیص چهره، اثر انگشتی، کارتی

اكسس كنترل ساده

توضیحات

  • طراحی زیبا
  • پروتکل ارتباطیTCP/IP, RS232/485, USB Host
  • 2,000 چهره و 3,000 الگوی اثر انگشت
  • الگوریتم پیشرفته تشخیص چهره
  • اكسس كنترل ساده