الپتیکال ATHLON

الپتیکال ATHLON

کد کالا

مفهومی نوین و انقلابی در مراکز ماساژ با صندلی ماساژ Scala هوا برتری ویژه ای کسب میکند. این مفهوم جدید و نوینی است که بوسیله آن میتوانید به حداکثر آرامش دست یابید. توسط سیستم ماساژ پیچیده در Scala و 111 کیسه ( Air Bags ) بدن ماهیچه به ماهیچه، از بالا تا پایین بطور کامل ماساژ داده می شود دقیقاً شبیه کاری که یک متخصص ماساژ حرفه ای انجام میدهد

توضیحات

مفهومی  نوین و انقلابی در مراکز ماساژ با صندلی ماساژ Scala هوا برتری ویژه ای کسب میکند. این مفهوم جدید و نوینی است که بوسیله آن میتوانید به حداکثر آرامش دست یابید. توسط سیستم ماساژ پیچیده در Scala و 111 کیسه ( Air Bags ) بدن ماهیچه به ماهیچه، از بالا تا پایین بطور کامل ماساژ داده می شود دقیقاً شبیه کاری که یک متخصص ماساژ حرفه ای انجام میدهد

مفهومی  نوین و انقلابی در مراکز ماساژ با صندلی ماساژ Scala هوا برتری ویژه ای کسب میکند. این مفهوم جدید و نوینی است که بوسیله آن میتوانید به حداکثر آرامش دست یابید. توسط سیستم ماساژ پیچیده در Scala و 111 کیسه ( Air Bags ) بدن ماهیچه به ماهیچه، از بالا تا پایین بطور کامل ماساژ داده می شود دقیقاً شبیه کاری که یک متخصص ماساژ حرفه ای انجام میدهد

مفهومی  نوین و انقلابی در مراکز ماساژ با صندلی ماساژ Scala هوا برتری ویژه ای کسب میکند. این مفهوم جدید و نوینی است که بوسیله آن میتوانید به حداکثر آرامش دست یابید. توسط سیستم ماساژ پیچیده در Scala و 111 کیسه ( Air Bags ) بدن ماهیچه به ماهیچه، از بالا تا پایین بطور کامل ماساژ داده می شود دقیقاً شبیه کاری که یک متخصص ماساژ حرفه ای انجام میدهد

مفهومی  نوین و انقلابی در مراکز ماساژ با صندلی ماساژ Scala هوا برتری ویژه ای کسب میکند. این مفهوم جدید و نوینی است که بوسیله آن میتوانید به حداکثر آرامش دست یابید. توسط سیستم ماساژ پیچیده در Scala و 111 کیسه ( Air Bags ) بدن ماهیچه به ماهیچه، از بالا تا پایین بطور کامل ماساژ داده می شود دقیقاً شبیه کاری که یک متخصص ماساژ حرفه ای انجام میدهد

مشخصات

مفهومی  نوین و انقلابی در مراکز ماساژ با صندلی ماساژ Scala هوا برتری ویژه ای کسب میکند. این مفهوم جدید و نوینی است که بوسیله آن میتوانید به حداکثر آرامش دست یابید. توسط سیستم ماساژ پیچیده در Scala و 111 کیسه ( Air Bags ) بدن ماهیچه به ماهیچه، از بالا تا پایین بطور کامل ماساژ داده می شود دقیقاً شبیه کاری که یک متخصص ماساژ حرفه ای انجام میدهد